Dražby


     Naše kancelář vlastní koncesi k provádění veřejných dražeb vydanou OÚ Frýdek-Místek pod č.j. 02/1/3291C/1224K. Jsme plně připraveni ihned rozpracovat případy, k dobrovolným i nedobrovolným dražbám a následnou dražbou tak zajistit maximální výnos při zpeněžování majetku dlužníků, popř. zajistit transparentní prodej vlastních nemovitostí s možností dosažení maximálního efektu.

Proč prodávat nemovitosti formou veřejné dražby?

 • rychlost realizačního procesu dražby dobrovolné i nedobrovolné

 • objektivní stanovení tržní ceny dražené nemovitosti v čase a místě

 • náklady hrazeny až z výtěžku dražby.

Dobrovolné veřejné dražby

     Jde o veřejné dražby prováděné na návrh vlastníka, správce konkursní podstaty, příp. likvidátora.

 • Jejich hlavní využití bude při zpeněžování konkursních podstat, a to zejména v souvislosti s novelou zákona o konkursu a vyrovnání, které stanoví, že konkursní podstatu lze zpeněžit veřejnou dražbou nebo prodejem mimo dražbu, je v zájmu konkursních věřitelů, aby konkursní podstata byla zpeněžena maximálně výhodně a tudíž dražena. Zájem věřitelů na dražbě je možno vyjádřit ve stanovisku věřitelského výboru k případnému návrhu správce na prodej mimo dražbu, takový prodej je možný se souhlasem soudu, který přihlíží ke stanovisku věřitelského výboru.

 • Základem daně z převodu nemovitostí je cena dosažená vydražením a ne cena počítaná ze znaleckých posudků.

 • Výtěžek dražby předá dražebník po vypořádání nákladů dražby bez zbytečného odkladu původnímu vlastníkovi. Provedením dobrovolné dražby nezanikají věcná břemena ani zástavní práva na předmětu dražby váznoucí, s výjimkou zástavních práv k věcem v konkursní podstatě, u nichž bylo uplatněno právo na oddělené uspokojení.

Nedobrovolné veřejné dražby

Jde o dražby prováděné bez souhlasu vlastníka na návrh dražebního věřitele, tj:

 • zástavního věřitele

 • věřitele pohledávky zajištěné omezením převodu nemovitostí

 • věřitele pohledávky zajištěné zadržovacím právem

 • správce daně

 • správy sociálního zabezpečení nebo

 • zdravotní pojišťovny, jejichž pohledávky jsou přiznány vykonatelným rozsudkem, rozhodčím nálezem nebo notářským zápisem